Leievilkår 


KONTRAKT

Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

LEIEPRISER - BEREGNING

Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra avdeling, til og med den dagen det er levert tilbake. Leietiden beregnes for virkedager (5 dagers uke), maksimum 40 timer, dersom ikke annet er avtalt. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. 

Ved omfattende leieforhold som består av flere maskiner og som strekker seg over en lengre periode, så vil priser og betalingsbetingelser bli regulert nærmere i en egen avtale.

LEIETAKERENS ANSVAR

Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens adresse til det er returnert til samme sted (hvis ikke annet er avtalt). Leietakeren forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til de arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av Mutleie AS. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Skader utover normal slitasje vil bli belastet leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes Mutleie AS innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering. 

UTLEIERENS ANSVAR

Mutleie AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret. 

FORSIKRING

Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke.

Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker:

  • Skade forvoldt av grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc.

Egenandelen på kr. 20.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker. Det er mulig å kjøpe tilleggsforsikring for reduksjon av egenandel.

FRAKT

Frakt tur/retur Mutleie AS belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle. 

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av Mutleie AS innenfor normal arbeidstid (dersom ikke annet er avtalt). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.

FREMLEIE

Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret. 

BETALINGSBETINGELSER

Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid.